Consultancy Projecten

Projectleider Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Voor de gemeenten in de Regio Den Haag is John momenteel projectleider voor de decentralisatie van MO en BW naar de gemeenten vanuit de centrumgemeente Den Haag.

Adviseur wijkontwikkeling

Voor de gemeente Schiedam is John betrokken geweest bij het opzetten van een nieuwe ondersteuningsstructuur voor burgerinitiatieven.

Projectleider invoering ERP

Voor Stroomopwaarts heeft John de implementatie van een nieuwe ERP systeem begeleid. Het ging hierbij zowel om de werkprocessen als ook de financiële administratie

Interim-manager hosting financiën

Voor de gemeente Schiedam was John interim-manager van de afdeling hosting financiën Stroomopwaarts. Dit is de financiële afdeling van Stroomopwaarts. John was verantwoordelijk voor het herstructureren van de afdeling en het optimaliseren van de werkprocessen zodat zij aansloten op de behoeften van Stroomopwaarts.

Strategisch adviseur sociaal domein

De gemeente Schiedam wil komen tot een optimalisatie van het sociaal domein. John vervulde de rol van strategisch adviseur als het gaat om beleid, financiën en maatschappelijke effecten.

Sturingstool sociaal domein Schiedam

Voor de gemeente Schiedam hebben wij de functionele omschrijving van een sturingstool sociaal domein ontwikkeld. De tool heeft zowel de mogelijkheid om te sturen op beleid, financiën en maatschappelijke effecten binnen een beleidsterrein als tussen beleidsterreinen. Hierdoor kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt op basis van verschillende scenario’s bij afwijkingen op de doelstellingen dan wel wijzigingen van beleid.

Hulp bij het Huishouden Toelage Regio Rivierenland

Voor de 10 gemeenten in de regio Rivierenland hebben wij de HHT aanvraag gemaakt voor het ministerie van VWS. Daarnaast ondersteunde ik de gemeenten bij de invoering van de HHT procedure.

Aanpassing overeenkomst hulp bij het huishouden

Voor de regio Rivierenland hebben wij de bestaande overeenkomst hulp bij het huishouden aangepast om in samenspraak met de aanbieders te komen tot een andere werkwijze zodat de door het Rijk opgelegde bezuiniging opgevangen kan worden. Daarnaast ondersteunde John de gemeenten bij de implementatie van de wijzigingen.

Ontwikkelen nieuwe structuur zorgaanbieder

Voor een zorgaanbieder hebben wij een verkenning gedaan om te komen tot een nieuwe organisatie op de nulde en eerstelijn.
Deze organisatie diende beter aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Doorlichten werkproces WVS-groep

Voor de WVS-groep hebben wij het werkproces van een van hun opdrachten doorgelicht binnen de afdeling industrie. Doel van de opdracht was het inzichtelijk maken van eventuele verbeterpunten en het inzichtelijk maken van de kosten-baten zijn van de betreffende opdracht.

Re-integratie Wajongers

Voor de gemeente Rotterdam hebben wij in het kader van de voorbereiding op de participatiewet een inventarisatie gemaakt van geïnteresseerde werkgevers en Wajongers op HBO/WO-niveau. Deze partijen zijn tijdens een workshop bij elkaar gebracht.

Hoofddocent SBO

Voor SBO verzorgde John voor diverse opleidingen op het gebied van het Sociaal Domein het hoofddocentschap. Hierbij gaat het o.a. over meerdaagse opleidingen op het gebied van de Wmo en de participatiewet. Ook is John hoofddocent van de jaaropleiding Sociaal Domein geweest.

Coach en interim-management

In 2013 hebben wij voor een zakelijke dienstverlener het bedrijf doorgelicht en geadviseerd om te komen tot een nieuwe structuur. Daarbij had John ook een coachende rol.

Directeur OpKracht

In 2010 zijn wij door de St. OpKracht gevraagd om de organisatie dusdanig aan te passen dat er een financieel gezonde organisatie zou ontstaan. Deze doelstelling is gerealiseerd. Tot 2014 is John directeur geweest. De organisatie heeft haar activiteiten moeten stoppen door het wegvallen van de structurele financiering.